POPKULTUROWY ALL INCLUSIVE

O czym jest książka?

Jest to książka o szczęściu, kulturze popularnej, języku i życiu codziennym. Osiąganie szczęścia – proste, a zarazem trudne i skomplikowane. Szczęśliwy chce być każdy. Idea szczęścia i szczęśliwości wpajana jest nam od najmłodszych lat. Jest ono eksponowanym elementem życia codziennego, również w marketingu. W rutynowych czynnościach pozornie nie ma szczęścia, jednak można zaklinać rzeczywistość w taki sposób, aby była korzystna i sprzyjała jego osiąganiu. Do breloczka na klucze przyczepia się króliczą łapkę (ogon) –„na szczęście”. Czterolistna koniczyna znaleziona na łące oznacza –„szczęście”. Mówi się też, że szczęśliwi czasu nie liczą, że szczęście się do kogoś uśmiechnęło, że ma szczęśliwą rękę, że urodził się pod szczęśliwą gwiazdą i jest dzieckiem szczęścia. Szczęście bywa też garbate (gdy odczuwalny jest jego brak), zezowate i ślepe. Odczuwanie szczęścia objawia się fizycznie, głównie w górnych partiach ludzkiego organizmu, emituje je głowa, klatka piersiowa i ręce. Idea szczęścia cechuje się ogromną siłą, a jego poczucie, czy też doświadczanie, zależy od indywidualnych wyobrażeń. Szczęście jest wyobrażone, ale do jego osiągnięcia prowadzi tylko to, co realnie osiągnięte. Szczęście jest formą radości wymagającej od ludzi rozpoznawania znaczeń mieszczących się w jego pojęciu i ich własności, a samo w sobie jest proporcjonalne względem odczuwanej przyjemności. Pogoń za nim jest cechą zauważalną, o ile nie charakterystyczną w otaczającym nas świecie. Potrzeba szczęścia, inaczej mówiąc ‒ bycie szczęśliwym jest procesem ciągłym, który składa się ze zderzenia momentów (szczęśliwych), innymi słowy osiągania szczęścia „tu” i „teraz”, w konkretnym miejscu i czasie. Kultura popularna to kultura szczęścia. Wraz ze swoimi wytworami i elementami stanowi bardzo ważny element życia codziennego. Muzyka młodzieżowa ma duży wpływ nie tylko na tożsamość młodego pokolenia, ale przede wszystkim na postrzeganie, poznawanie i interpretowanie świata. Otaczająca rzeczywistość narzuca ludziom nieustanną potrzebę poszukiwania sensu w sensie oraz transmisji międzyjednostkowej. Transmisja ta odbywa siępoprzez różnego rodzaju portale społecznościowe oraz media internetowe i nabiera coraz to większej mocy w kulturze popularnej. Specyfika języka szczęścia jest jednym z elementów charakterystycznych dla kultury popularnej, bowiem szczęście zapośredniczone jest właśnie przez język. Analiza lingwistyczno-kulturowa przeprowadzona w książce, pozwala wnioskować z dużym prawdopodobieństwem, że język szczęścia (zarówno rozumianego potocznie, jak i jako pewnego rodzaju działalność oraz umiejętność) jest nacechowany dodatnio. Ma on bogate zasoby leksykalne, odzwierciedlające różnorodność form i funkcji wrażania. Wielowarstwowość języka nasycona jest synonimicznymi ciągami wyrazów oraz formami frazeologicznymi i bliskoznacznymi. Pozwalają one nie tylko rozumieć, ale też konstruować rzeczywistość życia codziennego i tym samym dawać upust wizjom szczęścia, czyli transmitować je w kulturze popularnej. Język jest realnym narzędziem służącym do osiągania abstrakcji i iluzji szczęścia oraz szczęśliwości rozumianej jako zadowolenie z życia poprzez antynomie, szczególnie wyraźne w przysłowiach i powiedzeniach, ale także rozumienia i wyrażania zderzeń momentów szczęścia w życiu codziennym. Szczęście i język, w którym je wyrażamy, są pozytywnie kojarzone i pożądane w kulturze popularnej. Ciekawym poznawczo źródłem wiedzy na temat szczęścia są przysłowia, powiedzenia i porzekadła słowiańskie (polskie, ukraińskie, rosyjskie). Jest to interesujące poznawczo zjawisko szczególnie na płaszczyźnie konfrontatywnej, bowiem zasoby leksykalne na określenie stanu emocjonalnego, jakim jest szczęście, są bardzo liczne i różnorodne.

PREMIERA: 11.2017

Autor o książce
DLACZEGO POPKULTUROWY ALL INCLUSIVE?

Jest to książka dla ciekawych życia oraz wiecznych poszukiwaczy szczęścia i szczęściarzy. Stanowi osobliwą podróż w głąb języka i kultury popularnej. „Popkulturowy all inclusive” jest swoistym zanurzeniem w codzienność. W prawdzie naukowej i ciekawostce obnaża sekrety słowiańskiej duszy. Książka wypełniona jest różnymi aspektami i diagnozami mechanizmów kultury, języka oraz szczęścia. Treści w niej zawarte są bodźcami, które przenoszą w krainę szczęścia i szczęśliwości, dla jednych odległą, niedostępną i upragnioną, dla drugich, szarą, zwykłą i powszednią. Z jednej strony YouTube, Facebook, Nasza-klasa są nierozerwanie uwikłane w życie codzienne i przystosowane do „balkonowych” i „kanapowych” konsumentów, z drugiej zaś, ekstremalnej strony, popularnością cieszą się planking, flash mob i rooftopping. Skrajność i różnorodność wpisuje się bowiem, niezaprzeczalnie w ponowoczesną rzeczywistość dnia codziennego. Jeżeli jesteście zatem ciekawi, co wspólnego ma haftowany ręcznik i kod PIN, czym jest Peresieka, lub co łączy ze sobą pracownice banków, kadrowe i pielęgniarki, bez wątpienia jest to książka dla Was. „Popkulturowy all inclusive” jest próbą pogłębionej analizy i diagnozy szczęścia w kulturze popularnej, której tło osadzone jest w trzech krajach i językach słowiańskich. Nie istnieje bowiem, żaden język zupełnie oderwany od rzeczywistości. Ważną rolę odgrywają tu elementy służące wyrażaniu szczęścia, które jest stanem wieloznacznym. Dowiadujemy się o nim najczęściej poprzez kontrastowanie codzienności i różnego rodzaju antynomie. Różnice pomiędzy ludźmi, społecznościami, narodowościami, czy też grupami osób są bezdyskusyjne. Bezdyskusyjne więc też stają się warianty szczęścia osiąganego i wyrażanego przez osoby żyjące w różnych zakątkach Ziemi i mówiące różnymi językami. Rozważania i spory naukowe o szczęściu mają zatem wymiar głównie semantyczny. Szczęście jest stanem, który można osiągać codziennie, lecz na osi życia codziennego i doświadczeń ludzkich może byćprzestrzenią umiejscowioną pomiędzy tym, co „za mało”, i tym, co „za dużo”. Rezultat tej empirycznej emocji, może wynikać z aktywności behawioralnej powodowanej pozytywnymi doświadczeniami zachodzącymi w życiu ludzi. Właśnie dlatego do wyrażania szczęścia używa się rozmaitych określeń, takich jak np.: łut szczęścia, mieć więcej szczęścia niż rozumu, szczęśliwi czasu nie liczą czy, głupi to ma zawsze szczęście. Zapraszam do lektury!


Opinie recenzentów książki
Dr hab. Irina Rolak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Książka „Popkulturowy all inclusive. Socjologiczno-antropologiczny szkic o szczęściu. Słowiańskie szczęście pop” pozwala na nowe spojrzenie na konteksty kultury polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej, a co istotne ‒ pomaga w ich prawidłowym rozumieniu. Treści przedstawione w książce ukierunkowywują prawidłowe rozumienie tego lub innego zdarzenia i pomagają zrozumieć rodzimego użytkownika tego lub innego języka, jego kod językowy, a zatem i jego rozumienie szczęścia i stanu „szczęśliwości”. Książka Bartłomieja Kotowskiego jest niezwykle ważnym studium badawczym, w którym szczęście analizowane jest w różnych ujęciach. […] Autor analizuje nie tylko pojęcie szczęścia, ale i jego asocjacje semantyczne pomiędzy sensami metafizycznymi oraz zjawiskami świata realnego, wyrażone w słowie, w którym kultura duchowa współistnieje z materialną. […] Warto dodać, iż esencję kultury stanowi język, na podstawie którego zbudowano system znaczeń; jednocześnie język w pewnym sensie tworzy kulturę, ponieważ organizuje naszą percepcję rzeczywistości. W związku z tym celem komunikacji międzykulturowej jest stworzenie wspólnego systemu znaczeń z uwzględnieniem wielu aspektów odmienności kulturowych. Studium filozoficzno-empiryczne autorstwa Bartłomieja Kotowskiego jest bardzo ciekawym poznawczo i ważnym elementem służącym do zgłębiania dialogu międzykulturowego.

Prof. dr hab. Maria Sroczyńska – UKSW w Warszawie

Z punktu widzenia dorobku Autora książka nie ma charakteru debiutanckiego i pozostaje wyrazem pewnego etapu na drodze jego dojrzewania w roli naukowca, publicysty, dziennikarza. Autor – w sposób pośredni ‒ odwołuje się do koncepcji współczynnika humanistycznego jako pierwotnego datum w analizie układów społeczno-kulturowych, znaczeń i symboli współtworzących interakcje, także te zapośredniczone przez media. Wartość prezentowanych badań należy powiązać z aktualnością podjętej problematyki i jej znaczeniem dla dalszych poszukiwań teoretycznych oraz metodologicznych w ramach nauk humanistycznych i społecznych (zwłaszcza socjologii). […] Za popkulturowymi egzemplifikacjami empirycznymi o charakterze etnicznym, związanymi z wybranymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Ukraina, Polska), przemawia także dobra znajomość języków i kultury tych społeczeństw, prezentowana przez Pana dr. Kotowskiego. […] Monografia „Popkulturowy all inclusive. Socjologiczno-antropologiczny szkic o szczęściu. Słowiańskie szczęście pop” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu naukowemu na problematykę przeobrażeń współczesnego pola tworzonego przez kulturę popularną, jej podstawowych cech dystynktywnych (do jakich należy kategoria szczęścia) oraz możliwości interpretacyjnych. Prezentowane case study zaciekawia i inspiruje, pogłębiając i rozszerzając zarazem zakres badawczych dociekań poprzez porównawcze egzemplifikacje zaczerpnięte z twórczości muzycznej i literackiej, osadzonej w kulturze słowiańskiej. Z jednej strony odwołują się one do kontekstu lokalnego (szczególnie Rosji i Ukrainy, w mniejszym zakresie Polski), z drugiej zaś – do trendów o charakterze globalnym, związanych z funkcjonowaniem współczesnych społeczeństw. Autor słusznie zauważa, że ponowoczesność prowadzi do swoistego synkretyzmu i banalizacji treści o charakterze egzystencjalnym, do czego przyczyniają się m.in. nowoczesne technologie medialne.

Streszczenia w językach obcych
Streszczenie ENG

Tu znajduje się streszczenie książki Popkulturowy all inclusive w języku angielskim.

Streszczenie UA

Tu znajduje się streszczenie książki Popkulturowy all inclusive w języku ukraińskim.

Przewodnik Bibliograficzny

Tu można zajrzeć do Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej (Nr 8. 2017), by wśród pozycji znaleźć książkę Popkulturowy all inclusive

Dostępność książki w bibliotekach

Niezmiernie miło mi poinformować, że książka Popkulturowy all inclusive znajduje się w zbiorach polskich Uniwersytetów i Bibliotek. Poniżej znajduje się wykaz miejsc, w których można ją znaleźć.

©2017– Bartłomiej Kotowski. Wszelkie prawa zastrzeżone   |   We make the difference: Hotmilk Design Studio

Serwis wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.
Dowiedz się więcej

OK! Zgadzam się