Język, bunt, tożsamość. Socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap

O czym jest książka?

Książka jest ważnym źródłem wiedzy na temat tego, w jaki sposób i dlaczego młodzież transmituje oraz kreuje swoją tożsamość. To istny elementarz wiedzy o młodym pokoleniu. Obnaża ona dotychczasowe przekonania na temat sposobów i form identyfikacji z grupami kulturowymi, które funkcjonują w kontrze do tego, co przyjęte jest jako powszechne i standardowe. Jest to przydatna lektura nie tylko dla młodzieży, ale przede wszystkim dla rodziców i nauczycieli. Książka „Język. Bunt. Tożsamość” to pierwsze i jedyne tego rodzaju w Polsce i na Ukrainie studium wiedzy skoncentrowane na tożsamości kulturowej osób identyfikujących się z ruchami (sub)kulturowymi. Treści oraz analizy w niej zawarte z pewnością zainteresują osoby zagubione w otaczającej rzeczywistości społecznej, a także wszystkich poszukujących własnej tożsamości kulturowej we współczesnym świecie. „Język. Bunt. Tożsamość” zawiera wiele elementów humorystycznych, ilustracji, przykładów, odnośników oraz opisów sytuacyjnych, które uprzyjemniają lekturę i nadają jej lekkości. Soczysta, purpurowa okładka, intryguje i ciekawi a hipnotyczny charakter w pełni odzwierciedla treść książki i zdecydowanie pobudza świadomość czytelnika.

PREMIERA 23.12.2016
DODRUK 1.02.2017

Autor o książce
DLACZEGO JĘZYK, BUNT, TOŻSAMOŚĆ?

Język
Język grupy subkulturowej zawiera bogate zasoby leksykalne i wzbogaca zasób współczesnego języka potocznego. Przysposabianie subkulturowej leksyki jest ściśle powiązane z utożsamianiem się z grupą. Myślenie w konkretnych kategoriach i interpretowanie rzeczywistości nie jest obojętne wobec życiowych motywacji i osiągania celu przez jednostki. Używanie socjolektu i znajomość słów slangowych podkreślająprzynależność społeczną jednostki i określają jej tożsamość. W języku zawarta jest istota subkultury, bowiem treści piosenek zawierają prowokowany przez bodźce otaczającego świata przekaz charakteryzujący i charakterystyczny dla grup subkulturowych. Język owego przekazu ukonkretnia strukturę pojęciową, za pomocą której osoby utożsamiające się z subkulturami opisująswój świat, nie odrzucając przy tym suwerenności drugiego człowieka, jego przynależności do kilku subkultur, subświatów czy rodzajów muzyki, której lubi słuchać.
Bunt
Brak aprobaty dla rzeczywistości przejawia się w postawie buntu, sprowadzanej często do estetycznych kodów, symboli i znaków charakterystycznych dla danego subświata. Jest to jednak raczej protest niż bunt, gdyż nie zakłada aktywności behawioralnej. Jest on bowiem werbalizowany określeniem stanu rzeczy. Postawa buntownicza wykazywana przez osoby utożsamiające się z grypami subkulturowymi kierowana jest głównie na ludzi i przedmioty, rzadziej na zjawiska abstrakcyjne. Wybiórcza bilingwalność jest elementem adaptowana się do realiów społeczno-politycznych i aktualnych problemów kraju. Niemniej w takim samym stopniu zarówno pomaga ona tłumaczyć, jak i narzuca sama w sobie sposób widzenia i interpretowania rzeczywistości. Wywiady przeprowadzone z osobami utożsamiającymi się z ruchami subkulturowymi świadczą o tym, że język wywołuje emocje i skłania do przemyśleń nad otaczającym światem. Zjawiskami, które wyzwalają bunt, w fatalistycznych, pełnych egocentryzmu tekstach piosenek subkulturowych są między innymi niesprawiedliwość, nierówność, władza, brak perspektyw, ograniczenia. Konkludując, należy stwierdzić, że bunt przeciw zastanej rzeczywistości w tekstach piosenek przybiera formę fatalistyczną i jest skutkiem problemów z wieloraką i płynną tożsamością.
Tożsamość
Osoby utożsamiające się z grupami subkulturowymi wykazują wielorakość źródeł tożsamości indywidualnej, kulturowej oraz społecznej. System wartości, styl życia, w wybranych formach działalności subkulturowej, a także ubiór oraz jego wszelakie atrybuty są synergicznie uwikłane w postrzeganie świata przez jednostki. Młodzież często identyfikuje się nie   jedną, a z różnymi ruchami subkulturowymi jednocześnie, zaś zjawisko to bezsprzecznie świadczy o wielorakiej/zwielokrotnionej tożsamości tych osób. Ponowoczesny styl. Fragmentaryczność i wielowariantowość w poszukiwaniu własnej hiperindywidualności są zakotwiczone w kreatywności symbolicznej jednostki, która nieustannie kształtuje swoją własną, niepowtarzalną tożsamość, swoje „ja”. Poszukiwanie nowego, łączenie, mieszanie, nieograniczony wybór, a także pogoń„za nowością” miesza się z mirażami i wykorzystywaniem elementów dotychczasowego kapitału kulturowego, dając tym samym nową, ponowoczesną jakość w umysłach jednostek. Kultura mieści się w sposobie myślenia i interpretowania otaczającej rzeczywistości. Jednostka, ponowoczesny uczestnik subkultury, stara się odróżnić od innych, zinterpretować siebie w optyce kontry do głównego nurtu w oparciu o doświadczenie swoje lub bodźce subkulturowe. Działania te mają często charakter neoplemienny, gdyż koncentrują się głównie wokół idei i wpisują się w różnorodność i płynność. ponowoczesności.


Opinie recenzentów książki
Prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego

Książka Bartłomieja Kotowskiego jest empirycznym studium subkultury. Przedmiotem analiz są nie tylko teksty piosenek rapowych, ale też opinie jej zwolenników emocjonalnie zaangażowanych w nurt hip-hopowy. Jej zaletą jest dogłębne studiowanie symboli buntu i protestu społecznego, ale też wskazanie, na ile zjawisko subkultur jest problemem społecznym, a na ile tyko jednym z wielu systemów interpretacyjnych wpisujących się w różnorodność ponowoczesności. Mimo, że książka ma charakter naukowy, to jednak może zainteresować osoby, które szukają własnej tożsamości kulturowej w świecie, w którym wszystko jest płynne i nieostre, a więc względne i zależne od indywidualnych wyborów stylu życia i orientacji na wartości nadające sens istnieniu.

Prof. zw. dr hab. Halina Rusek – Uniwersytet Śląski

Po lekturze recenzowanej rozprawy należy uznać, że może ona stanowić klucz do zrozumienia istoty kultury młodzieżowej, podłoża nieustannie odradzającego się w różnych częściach świata buntu i protestu młodzieży, a także do wytyczenia dróg dialogu z młodym pokoleniem, podstaw jego edukacji kulturowej i kulturalnej i− co ważne − edukacji społecznej w dwóch różnych kontekstach państwowo-narodowych.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Paleczny – Uniwersytet Jagielloński

Praca napisana jest dobrym, zrozumiałym, klarownym językiem. Staranność w redakcji tekstu wskazuje na dużą dyscyplinę warsztatową autora, co znajduje dodatkowe potwierdzenie, na co kładę nacisk w recenzji, w jego metodologicznym rygoryzmie. Są to cechy wyróżniające naprawdę dobrego uczonego. Autor należy do rosnącego grona młodych badaczy przemian postaw i tożsamości uczestników subkultur w następstwie dynamicznych, rewolucyjnych wręcz przeobrażeń współczesnych społeczeństw. Autorowi udało się przeprowadzić i zinterpretować postawy, tożsamości i opinie o subkulturze rap, pozwalające na analizę porównawczą i poszukiwanie – niezależnie od różnic – wspólnych elementów obrazu rapu funkcjonującego w warstwie językowo-symbolicznej.

Streszczenia w językach obcych
Streszczenie ENG

Tu znajduje się streszczenie książki Język. Bunt. Tożsamość w języku angielskim.

Streszczenie UA

Tu znajduje się streszczenie książki Język. Bunt. Tożsamość w języku ukraińskim.

Przewodnik Bibliograficzny

Tu można zajrzeć do Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej (Nr 8. 2017), by wśród pozycji znaleźć książkę Język. Bunt. Tożsamość

Dostępność książki w bibliotekach

Niezmiernie miło mi poinformować, że książka Język. Bunt. Tożsamość znajduje się w zbiorach polskich Uniwersytetów i Bibliotek. Poniżej znajduje się wykaz miejsc, w których można ją znaleźć.

©2017– Bartłomiej Kotowski. Wszelkie prawa zastrzeżone   |   We make the difference: Hotmilk Design Studio

Serwis wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.
Dowiedz się więcej

OK! Zgadzam się